Zawartość witryny www.uniqa24.pl oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim. Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług świadczonych przez Spółkę. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. UNIQA TU S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z dokładności i kompletności przedstawionych informacji. Oświadczamy, ze wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem witryny www.uniqa24.pl nie maja charakteru poufnego, oraz ze UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zamieszczonych materiałów.
Ubezpieczenie DOM Plus jest skierowane do osób fizycznych, które chcą objąć ochroną ubezpieczeniową mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub domu mieszkalnym (jedno-, dwurodzinnym lub szeregowym).

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • budynek mieszkalny ze stałymi elementami
 • lokal mieszkalny ze stałymi elementami
 • stałe elementy lokalu mieszkalnego
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym oraz podczas i po przeprowadzce
 • bagaż podróżny
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia
 • pomieszczenia gospodarcze
 • szkody powstałe w zewnętrznych elementach budynku mieszkalnego (również zewnętrzne elementy anten satelitarnych)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Dom Plus Assistance

Dodatkowo (jako klauzule):

 • dom letniskowy
 • budynek mieszkalny w budowie
 • przenośny sprzęt elektroniczny
 • kolejny lokal mieszkalny


Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus